Darnitsa silk factory named by V. Yaskov LTD

«Yasiona»  UKRAINE. ukr_forum_old

 Kiew 04136.

 Str. Nord Syretska 3.

+38 (044) 353-11-00

Director — Yaroslav Borovkov.

+38 (067) 770-06-69

E-mail: textile.sausage.casing@yasiona.com

Ihr Name (notwendigerweise)

Ihre E-Mail (notwendigerweise)

Thema

Nachricht